Cotisations sociales czyli składki na ubezpieczenia społeczne i konsekwencje związane z zaległościami w ich opłacaniu

C

Część II.

Zwolnienie ze składek

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwolnień z opłacania składek na ubezpieczanie społeczne. Jeżeli przedsiębiorca znajduje się czasowo w trudnej sytuacji finansowej, która nie pozwala mu na uregulowanie należnych składek, to może zwrócić się za pośrednictwem swojej Kasy do INASTI (L’Institut national d’assurances sociales pour travailleurs independants) .

Z jakich składek można być zwolnionym?

Wniosek o zwolnienie ze składek dotyczy jedynie składek prowizorycznych (patrz artykuł w kwietniowym wydaniu Gazetki ”Cotisations sociales czyli składki na ubezpieczenia społeczne i konsekwencje związane z zaległościami w ich opłacaniu . Część I.”)

Na jakiej podstawie INASTI podejmuje decyzję o przyznaniu zwolnienia?

Aby rozstrzygnąć czy osoba prowadząca działalność znajduje się czasowo w sytuacji uniemożliwiającej płacenie składek prowizorycznych, INASTI bierze pod uwagę dochody oraz koszty uzyskania a także inne nadzwyczajne okoliczności uzasadniające złożenie takiego wniosku.

WAŻNE: Wniosek o zwolnienie zostanie automatycznie odrzucony jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie złożyła uprzednio wniosku o zmniejszenie składek prowizorycznych. Przykład: składka prowizoryczna naliczona za pierwszy kwartał 2019 roku została obliczona na 2.007, 27 euro, ponieważ dochody Pana Waldemara w 2016 roku przekraczały kwotę 28.000 Euro. Niestety w wyniku wypadku przy pracy i konieczności rehabilitacji, Pan Waldemar z pewnością nie uzyska w 2019 roku równorzędnych dochodów. W związku z tym Pan Waldemar w pierwszej kolejności musi zwrócić się do swojej kasy o obniżenie składek prowizorycznych. Jeśli mimo to, nie będzie on w stanie ich opłacić dopiero wtedy będzie mógł wystąpić z wnioskiem do INASTI całkowitą dyspensę z ich płacenia.

Jeżeli INASTI odmówi zwolnienia z płacenia składek prowizorycznych to istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do tzw. Komisji Odwoławczej (Commission de recours). Jeżeli Komisja nie przychyli się do wniosku to ostatnim etapem jest odwołanie się do Sądu Pracy, które należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wydania decyzji przez Komisję Odwoławczą.

Zaległości w płaceniu składek przez wspólnika (associe actif)

Spółka jest solidarnie odpowiedzialna za opłacanie składek przez wspólników bez względu na ilość posiadanych udziałów, a jednocześnie każdy z udziałowców jest odpowiedzialny solidarnie za coroczne składki płacone przez samą spółkę. (Temat ten będzie szerzej omówiony w najbliższym numerze Gazetki).

Egzekucja zaległych składek

Kasy mają obowiązek odzyskiwania zaległych składek, niemniej jednak art. 46 AR z 19 grudnia 1967 roku stanowi, że przed wszczęciem procedury egzekucyjnej dłużnik musi być poinformowany listem poleconym o sumie zaległości oraz, że przysługuje mu prawo do złożenia wniosku, w ciągu 1 miesiąca od wysłania tego listu, o rozłożenie długu na raty. Jest to tak naprawdę ostatni etap „polubowny” ponieważ następnym krokiem podejmowanym przez Kasy jest postępowanie komornicze. Należy przypomnieć w tym miejscu, że Kasy ubezpieczeniowe nie potrzebują żadnych wyroków sądowych aby rozpocząć egzekucję komorniczą, ponieważ nakaz płatniczy, który wysyłają sam w sobie stanowi tytuł wykonawczy równoważny z wyrokiem sądowym skazującym na zapłatę sumy dłużnej. Nakaz płatniczy (contrainte) jest dostarczany dłużnikowi osobiście przez komornika.

Tryb odwoławczy

Jeżeli dłużnik nie zgadza się z treścią nakazu, co do zawartych w nim niezapłaconych kwot, to istnieje możliwość odwołania się do Sądu Pracy. Złożone odwołanie musi koniecznie być umotywowane, ponieważ w przeciwnym wypadku sąd w ogóle go nie rozpatrzy. Odwołanie takie może być wniesione w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od otrzymania nakazu płatniczego. Złożenie takiego odwołania zawiesza prowadzenie egzekucji przez komornika do czasu wydania decyzji przez sąd. Wszelkie koszty związane z wniesieniem odwołania spoczywają na dłużniku, co w przypadku negatywnej dla dłużnika decyzji spowoduje powiększenie jego zadłużenia o koszty proceduralne

Przedawnienie zaległości składkowych

Zaległości składkowe przedawniają się co do zasady po 5 latach rozpoczynając od 1 stycznia roku, który następuje po roku, za który składki zostały naliczone. W przypadku regularyzacji bieg przedawnienia rozpoczyna się 1 stycznia roku, który następuje po roku, w którym informacja o regularyzacji została doręczona.

Przykład nr 1: Składka za drugi kwartał 2015 roku. Bieg przedawnienia rozpoczyna się 1 stycznia 2016, więc składka ulegnie przedawnieniu 1 stycznia 2021 roku.

Przykład nr 2: Dopłata regularyzacyjna za rok 2015 zostaje doręczona w 2017 roku. Bieg przedawnienia rozpoczyna się 1 stycznia 2018 roku, więc dopłata ta ulegnie przedawnieniu 1 stycznia 2023 roku.

Bieg przedawnienia zostaje przerwany przez:

  • List polecony wysłany przez Kasę
  • Dokonanie zajęcia przez komornika
  • Doręczenie nakazu płatniczego
  • Uznanie długu

WAŻNE: Jeśli składki były nieopłacone a roszczenie o ich zapłatę uległo przedawnieniu, to osoba w tym okresie jest pozbawiona zabezpieczenia społecznego co skutkuje, że okres ten wpłynie na zmniejszenie emerytury.

About the author

Avatar
Agnieszka Sità

Agnieszka Sità –Absolwentka Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie w Katanii, posiada dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli.
Certyfikowany mediator długów. Doradca ds. zadłużenia.
W Belgii mieszka od ponad 10 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowała w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych. Uzyskała uprawnienia tłumacza ustnego oraz pisemnego w języku francuskim, włoskim oraz angielskim. Posługuje się także językiem niderlandzkim. Udziela konsultacji również w sprawach administracyjno-prawnych.
W każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 9.00-16.30 organizuje bezpłatnie konsultacje dla młodzieży oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Więcej informacji na stronie www.porada.be lub pod numerem telefonu 0495 28 98 24.

Avatar By Agnieszka Sità