SECAL- czyli Belgijski Fundusz Alimentacyjny w pytaniach i odpowiedziach

S

SECAL (Service des créances alimentaires) to fundusz przeznaczony do zabezpieczania wypłacania alimentów, których płatnicy okazali się niewypłacalni lub uchylali się od ich płacenia.

Kto jest uprawniony do interwencji SECAL?

SECAL interweniuje w sprawach osób, którym przyznano prawo do świadczenia alimentacyjnego:

 • dzieciom
 • (byłemu) małżonkowi: przed lub w trakcie postępowania rozwodowego lub po rozwodzie
 • konkubentowi, bez względu na to czy zakończyło się wspólne pożycie czy też nie.

Mój były małżonek nie płaci alimentów: czy mogę zwrócić się do SECAL?

SECAL może pomóc odzyskać zaległe alimenty jeżeli spełniasz następujące warunki:

 • Posiadasz miejsce zamieszkania w Belgii
 • Świadczenia alimentacyjne za 2 miesiące nie zostały wypłacone wcale lub niewypłacone w całości w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.
 • Posiadasz tytuł wykonawczy, w którym określona jest kwota świadczenia alimentacyjnego.

Jeśli spełniasz wszystkie określone powyżej warunki możesz złożyć wniosek w najbliższym oddziale SECAL (adres można znaleźć na stronie internetowej: http://www.secal.belgium.be/. Znajduje się tam również dostępny do pobrania formularz wniosku).

Jeśli zarabiasz mniej niż 1800 euro miesięcznie (plus 67 euro na jedno dziecko na utrzymaniu), możesz również ubiegać się o zaliczki na poczet alimentów. Kwota dodatku na dziecko jest podwojona w przypadku dziecka ze stwierdzoną niepełnosprawnością.

Kwota takiej zaliczki wynosi max 175 euro miesięcznie na każde dziecko. Jeżeli alimenty ustalone w wyroku są niższe niż 175 euro, zaliczka nie może przekroczyć zasądzonej kwoty.

Na podstawie jakiego tytułu prawnego (wyrok, itp.) można wnioskować o interwencję SECAL?

W celu złożenia wniosku do SECAL musisz posiadać jeden z trzech tytułów wykonawczy.

 • Pełnomocne orzeczenie sądowe
 • Akt wykonawczy przewidziany w art. 1288,3 °, 4 ° kodeksu sądowego (= procedura rozwodowa za obopólną zgodą)
 • Ugoda wykonawcza

UWAGA! Nie stanowią tytułu wykonawczego akty takie jak:

 • Umowa pisemna nawet jeśli została podpisana
 • Umowa ustna
 • Porozumienie lub wyrok, w którym nie podano żadnej kwoty świadczenia

Czy SECAL automatycznie podejmuje niezbędne kroki w celu odzyskania zaległych alimentów?

Dane kontaktowe SECAL są wymienione we wszystkich wyrokach w celu poinformowania stron postępowania o istnieniu takiej instytucji.

Nie oznacza to, że SECAL interweniuje automatycznie. W celu uzyskania pomocy w każdym przypadku musisz złożyć odpowiedni wniosek.

Za jaki okres mogę domagać się zaległych alimentów?

Okres przedawnienia w sprawach alimentacyjnych wynosi 5 lat.

Termin przedawnienia może zostać wydłużony, jeżeli miała miejsce jedna z poniższych sytuacji

 • Płatność została dokonana przez dłużnika dobrowolnie
 • Polecenie zapłaty zostało doręczone dłużnikowi
 • Dokonano zajęcia własności lub dochodu dłużnika
 • Pozew sądowy został doręczony dłużnikowi

Moje dochody są zbyt wysokie, aby otrzymywać zaliczki na poczet alimentów, więc SECAL może interweniować jedynie w celu odzyskania zaległości: czy warto zatem korzystać z pomocy SECAL czy lepiej zwrócić się do komornika?

Wybór między SECAL a komornikiem ma charakter osobisty.

Zasadnicza różnica jest w kosztach: interwencja SECAL jest całkowicie darmowa (podczas gdy dłużnik musi brać udział w kosztach operacyjnych SECAL do 13% sum, które jest winien uprawnionemu).

Natomiast w przypadku interwencji komornika, należy zapłacić zaliczkę na poczet jego honorariów (ta zaliczka zostanie zwrócona później, ale tylko wtedy, gdy komornikowi uda się odzyskać kwotę dłużną)

Komornik oraz SECAL mają takie same uprawnienia z związane z odzyskaniem zaległych kwot, niemniej jednak SECAL jest częścią SPF Finance i może wykorzystać zwrot nadpłaconego podatku, który miał otrzymać były małżonek na poczet zaległego świadczenia alimentacyjnego. Komornikowi nie przysługuje takie uprawnienie.

Czy SECAL może odzyskać kwoty związane z nadzwyczajnymi wydatkami na dzieci?

Tak, SECAL może interweniować, ale tylko wtedy, gdy koszty te są wymienione w wyroku lub akcie notarialnym i o ile mają charakter nadzwyczajny w danym okresie czasu.

Przykłady nadzwyczajnych wydatków akceptowanych przez SECAL:

 • 100 euro co trzy miesiące jako wydatki nadzwyczajne (koszty leczenia, itp.)
 • 250 euro miesięcznie w ramach wynajmu akademika typu “kot”

Kiedy SECAL zwróci mi zaległości?

SECAL może wypłacać zaległości, dopiero gdy sam je odzyska od dłużnika. Oznacza to, że gdy zobowiązany do zapłaty świadczenia nie płaci dobrowolnie, SECAL dokona zajęcia środków pochodzących zarówno z tytułu wynagrodzenia, jak i renty albo emerytury – ale oczywiście nie wszystkich. W każdym z tych przypadków obowiązują przepisy regulujące zarówno górny limit zajęcia, jak i kwotę wolną od egzekucji. Nie da się z góry określić ile potrwa taka procedura.

About the author

Avatar
Agnieszka Sità

Agnieszka Sità –Absolwentka Prawa i Kryminologii Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych w zakresie prawa europejskiego na Uniwersytecie w Katanii, posiada dyplom Uniwersytetu Paryż V studiów interdyscyplinarnych z Psychotraumatologii klinicznej oraz Wiktymologii oraz Centrum Psychotraumatologii Montoyer w Brukseli.
Certyfikowany mediator długów. Doradca ds. zadłużenia.
W Belgii mieszka od ponad 10 lat, gdzie przez dłuższy czas pracowała w instytucjach europejskich oraz dla polskich władz regionalnych. Uzyskała uprawnienia tłumacza ustnego oraz pisemnego w języku francuskim, włoskim oraz angielskim. Posługuje się także językiem niderlandzkim. Udziela konsultacji również w sprawach administracyjno-prawnych.
W każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 9.00-16.30 organizuje bezpłatnie konsultacje dla młodzieży oraz osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Więcej informacji na stronie www.porada.be lub pod numerem telefonu 0495 28 98 24.

Avatar By Agnieszka Sità