Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Meester Angelika Chyla, oefent haar beroep als advocaat uit in de vorm van een éénmanszaak. Zij oefent haar activiteiten uit onder de handelsnaam "Porada Advocatenkantoor" (hierna "het Kantoor") uit. Het kantoor is in de kruispuntbank der ondernemingen gekend onder het nummer 0735.402.233. 


2. Huidige algemene voorwaarden gelden voor de diensten geleverd door het kantoor, haar medewerkers en personeel.


3. Alle opdrachten worden geacht te zijn toevertrouwd aan het Kantoor en uitgevoerd door het Kantoor, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is dat deze door een welbepaald persoon zal worden uitgevoerd.


4. De cliënt verbindt zich ertoe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken aan het Kantoor. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het Kantoor verstrekte informatie.


5. De cliënt verbindt er zich toe het Kantoor voldoende tijdig te informeren omtrent procedures die zijn of moeten worden ingeleid en om alle aktes aan hem ter kennis gebracht en/of aan hem betekend in het kader van gerechtelijke procedures en/of geschillen onverwijld aan het kantoor te bezorgen.


6. In haar hoedanigheid van dominus litis zal het Meester Angelika Chyla alles in het werk stellen om de door de cliënt beoogde resultaten te bekomen, zonder evenwel garanties te kunnen bieden op dit vlak.


7. Het Kantoor maakt zich sterk om een optimale dienstverlening te verzekeren en correcte adviezen aan te leveren, in overeenstemming met de wetgeving, de rechtsleer en de rechtspraak. Het Kantoor wijst echter elke verantwoordelijkheid af in geval een cliënt met oneerlijke of frauduleuze intenties misbruik maakt van de geleverde dienstverlening.


8. De opdracht wordt uitsluitend uitgevoerd voor de noden van de cliënt, derden kunnen uit de geleverde diensten of de bekomen resultaten geen rechten putten.


9. De cliënt en het Kantoor kunnen te allen tijde en zonder schadevergoeding de overeenkomst beëindigen, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de verplichting voor de cliënt om verrichte diensten en gemaakte kosten te vergoeden. De beëindiging door het Kantoor mag niet ontijdig gebeuren en mag de belangen van de cliënt niet in het gedrang brengen, op voorwaarde dat de cliënt geen opeisbare provisienota’s of ereloonstaten heeft openstaan bij het Kantoor.


10. De ereloonstaten van het kantoor zijn steeds in euro en worden opgesteld naar geleverd werk. Het kantoor kan provisies/voorschotten vragen.


11. De provisienota’s en ereloonstaten van het kantoor zijn betaalbaar binnen 10 dagen na ontvangst. Indien de cliënt niet akkoord gaat met het bedrag van de ereloonstaat, dient hij deze binnen 10 dagen schriftelijk te protesteren.


Voor de aanrekening van interesten en schadevergoedingen met betrekking tot laattijdige betalingen wordt een onderscheid gemaakt tussen particulieren en ondernemingen. 


Laattijdige betaling door particulieren


Het Kantoor zal een eerste kosteloze betaalherinnering versturen. Na verloop van 14 dagen nadat deze eerste betaalherinnering werd verstuurd, zal een interest aangerekend worden gelijk aan de wettelijke rentevoet. 


Daarnaast wordt het openstaand bedrag vermeerderd met de volgende schadevergoedingen: 


  • Bij een schuld tot en met 150,00 EUR wordt een bedrag van 20,00 EUR aangerekend;
  • Bij een schuld tussen 150,01 EUR en 500,00 EUR wordt een bedrag van van 30,00 EUR aangerekend, verhoogd met 10% van de schuldop de schijf boven het bedrag van 150,00 EUR; 
  • Bij een schuld tussen 500,01 EUR en 2.000,00 EUR wordt een bedrag van 65,00 EUR aangerekend, verhoogd met 5% van de schuld op de schijf boven de 500,00 EUR


Voor iedere bijkomende betaalherinnering zal een extra bedrag van 7,5 EUR worden aangerekend. 


Laattijdige betalingen door ondernemingen


Vanaf de vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest verschuldigd, berekend aan de wettelijke rentevoet. Bij laattijdige betaling door ondernemingen is tevens een vergoeding voor invorderingskosten verschuldigd, gelijk aan 10% van de hoofdsom, met een minimum van 250 EUR.


12. Indien de cliënt een beroep doet op een rechtsbijstandsverzekeraar, zal de cliënt gehouden zijn tot betaling aan het Kantoor van de erelonen die niet door deze verzekeraar ten laste worden genomen.


13. De aansprakelijkheid van het Kantoor en haar medewerkers is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd ingevolge de door haar onderschreven basispolis van beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de Orde van Vlaamse Balies, en voor de plafonds van toepassing voor deze verzekering. De cliënt kan van deze verzekeringspolis op eerste verzoek een afschrift bekomen. Op uitdrukkelijk verzoek van de cliënt kan voor een specifiek dossier een bijkomende verzekering worden afgesloten.


14. Elke aansprakelijkheidsvordering t.a.v. het Kantoor zal verjaard zijn indien die bevoegde rechter niet gevat wordt binnen de twaalf maanden volgend op de datum waarop de cliënt kennis had of redelijkerwijze kennis had moeten hebben van de feiten waarop de vordering gebaseerd is.


15. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding is het kantoor niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden, op wie zij een beroep doet.


16. Het Kantoor wijst elke aansprakelijkheid af ingeval van verlies of nadeel voortvloeiend uit de ontvangst of niet-ontvangst of het gebruik of niet-gebruik van elektronische communicatie of documenten door haar verzonden. 


17. De cliënt weet en aanvaardt dat het kantoor gebonden is aan haar verplichtingen opgelegd door de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, meer in het bijzonder betreffende de waakzaamheid ten aanzien van cliënten en de meldingsplicht van vermoedens van witwassen van geld of financiering van terrorisme aan de bevoegde autoriteiten. De cliënt weet evenzeer dat het kantoor op basis van voormelde wet verplicht kan worden om haar cliënten te identificeren. De cliënt is verplicht om aan de identificering zijn volledige medewerking te verlenen op de wijze beschreven door de wet. De integrale tekst van deze wet wordt hem op eerste verzoek bezorgd.


18. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door het Belgisch recht en de toepasselijke deontologische regels. Geschillen zullen worden beslecht door de vredegerechten, rechtbanken en hoven van het rechtsgebied ANTWERPEN, onverminderd het recht voor het kantoor om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de cliënt.