Privacy policy

PRIVACY POLICY & COOKIEBELEIDPRIVACYBELEID


Ik ben ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Ik (hierna "het Kantoor") zie het dan ook als mijn verantwoordelijkheid en plicht om uw privacy te beschermen.


Op deze pagina komt u te weten welke gegevens er worden verzameld wanneer u deze website bezoekt of een beroep doet op de diensten van het Kantoor, waarom deze gegevens  worden verzameld en hoe hiermee uw gebruikservaring wordt verbetert.


Wanneer u een e-mail of andere berichten naar het Kantoor verzendt, is het mogelijk dat die berichten en de eventuele bijlagen worden bewaard. Soms wordt u gevraagd naar bijkomende persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

U wordt verzocht deze policy aandachtig te lezen, vermits deze essentiële informatie bevat over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van uw persoonsgegevens verklaart u uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.


1. GEBRUIK VAN MIJN DIENSTEN


Wanneer u een beroep doet op de diensten van het Kantoor wordt u gevraagd om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers.

Gezien het toepassingsgebied is Meester Angelika Chyla de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking en opslag van persoonsgegevens. Bij de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens wordt de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens gerespecteerd, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“GDPR”) vanaf haar inwerkingtreding op 25 mei 2018.


2. VERWERKINGSDOELEINDEN EN RECHTSGROND


De doeleinden voor deze verwerkingen zijn enerzijds de uitvoering van de overeenkomsten met onze cliënten, het cliëntenbeheer, de facturatie en boekhouding en anderzijds de toepassing van de Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrrorisme en tot beperking van het gebruik van contacten (hierna: anti-witwaswetgeving).

De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of ons gerechtvaardigd belang.


3. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS


Naar gelang uw activiteiten en uw relatie met het Kantoor, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: uw persoonlijke identificatiegegevens; rijksregisternummer; identificatiegegevens in het kader van de anti-witwaswetgeving; gegevens inzake solvabiliteit, verzekeringen; financiële transacties; KBO-nummer, beroepsactiviteiten; overeenkomsten en schikkingen; vergunningen; persoonlijke bijzonderheden; immigrantenstatuut; in het bezit zijnde mandaten; klachten, incidenten of ongevallen; samenstelling van het gezin, huwelijk of huidige vorm van samenleven; lidmaatschappen van verenigingen, organisaties, groeperingen of beroepsverenigingen; gerechtelijke gegevens betreffende verdenkingen, veroordelingen en straffen, gerechtelijke maatregelen of administratieve sancties; huidige betrekking; loongegevens voor zover noodzakelijk voor de behandeling van het dossier; gegevens van personen jonger dan 16 jaar; beeld- en audiomateriaal noodzakelijk voor de behandeling van het dossier of in het kader van een opleiding of event.


4. DUUR VAN DE VERWERKING


De persoonsgegevens worden door het Kantoor bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de (al dan niet contractuele) relatie die het Kantoor met u heeft.

Uw gegevens zullen in elk geval na een termijn van tien jaar na de beëindiging van de overeenkomst, het dossier, de samenwerking of het project uit mijn systemen worden verwijderd, behoudens voor wat betreft deze persoonsgegevens die het Kantoor op basis van specifieke wetgeving langer moet bewaren of in geval van een lopend geschil waarvoor de persoonsgegevens nog noodzakelijk zijn.


5. RECHTEN

In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wenst het Kantoor u te informeren dat u over de volgende rechten beschikt. 


U heeft het recht om kosteloos kennis te nemen van de gegevens die het Kantoor over u bezit en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.


U heeft het recht om rectificatie (verbetering) van uw onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.


U heeft het recht om het Kantoor te verzoeken uw persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het Kantoor kan de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor het Kantoor noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of haar gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.


U heeft het recht de op uzelf betreffende persoonsgegevens, die u het Kantoor heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. U heeft het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.

U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat u zich niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor voor het Kantoor noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of het gerechtvaardigd belang van het Kantoor, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.

Indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht deze toestemming in te trekken. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.

Het Kantoor bevestigt dat de verwerking van de persoonsgegevens geen profilering omvat en dat u niet aan volledige geautomatiseerde beslissingen wordt onderworpen.


6. DERDEN


De informatie kan intern gedeeld worden met individuele medewerkers of advocaten, en desgevallend hun respectieve (management)vennootschappen, maar wordt niet met derden gedeeld. De werknemers en zelfstandige medewerkers van het Kantoor zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Bepaalde persoonsgegevens die door het Kantoor worden verzameld, zullen worden doorgegeven aan en mogelijk verwerkt worden door rechtbanken en andere overheidsdiensten of aan derde dienstverleners, zoals onze IT-leverancier, boekhouder, revisor, verzekeringsmaatschappijen, etc. De werknemers en vertegenwoordigers van de hierboven vermelde dienstverleners dienen de vertrouwelijke aard van uw persoonsgegevens te respecteren en kunnen deze gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden in het kader waarvan zij werden verstrekt.

In het kader van de anti-witwaswetgeving worden gegevens van cliënten, lasthebbers en uiteindelijk begunstigden mogelijk, in bepaalde omstandigheden, doorgestuurd naar de Stafhouder van de bevoegde balie.

In het geval het Kantoor geheel of gedeeltelijk gereorganiseerd zou worden, haar activiteiten zouden worden overgedragen of indien het Kantoor failliet verklaard zou worden, kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere derde partijen. Ook is het mogelijk dat persoonsgegevens moeten worden doorgegeven ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan een bepaalde wettelijke verplichting. Het Kantoor zal in dat geval redelijke inspanningen leveren om u voorafgaand te informeren over deze mededeling aan andere derde partijen. U zal evenwel begrijpen dat er mogelijk wettelijke beperkingen van toepassing kunnen zijn.

Het Kantoor zal uw persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketing bureaus of gelijkaardige dienstverleners.


7. TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE MAATREGELEN


Het Kantoor neemt de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens volgens een afdoend veiligheidsniveau te verwerken en deze te beschermen tegen vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, niet-toegestane toegang of kennisgeving per vergissing aan derden, evenals elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan het Kantoor, noch de individuele advocaten, aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.


8. WIJZIGINGEN EN KLACHTEN


Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze privacy policy zijn mogelijk. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze policy te raadplegen.

Het Kantoor stelt alles in het werk om op een zorgvuldige en legitieme manier om te gaan met uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Indien u desalniettemin van oordeel bent dat uw rechten geschonden zouden zijn en u binnen het Kantoor voor uw bezorgdheden geen gehoor zou vinden, staat het u vrij een klacht in te dienen bij:
Gegevensbeschermingautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be) . U kan zich bijkomend richten tot een rechtbank wanneer u meent dat u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens.COOKIEBELEID


9. WAT IS EEN COOKIE?


Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar mijn servers teruggestuurd worden.


10. GEBRUIK VAN SESSIECOOKIES


Met behulp van een sessiecookie kan ik zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Het Kantoor kan haar dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van haar bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u de webbrowser afsluit.


11. GEBRUIK VAN PERMANENTE COOKIES


Met behulp van een permanente cookie kan ik u herkennen bij een nieuw bezoek op mijn website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kan dit door middel van een cookie worden onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en prettiger gebruik van deze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van de browser.


12. GOOGLE ANALYTICS


Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.


13. IN- EN UITSCHAKELEN VAN COOKIES EN VERWIJDERING DAARVAN

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.