Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIE
POLITYKA PRYWATNOŚCIMam świadomość, że obdarzają mnie Państwo zaufaniem. W związku z tym ja (zwana dalej "Kanecalrią") uważam za swoją odpowiedzialność i obowiązek ochronę Państwa prywatności.


Na tej stronie dowiesz się, jakie dane są gromadzone, gdy odwiedzasz tę witrynę lub korzystasz z usług Kancelarii, dlaczego te dane są gromadzone i w jaki sposób poprawia to komfort użytkowania.


Podczas wysyłania wiadomości e-mail lub innych wiadomości do Kancelarii, wiadomości te i wszelkie załączniki mogą zostać zachowane. Czasami użytkownik zostanie poproszony o podanie dodatkowych danych osobowych istotnych w danej sytuacji. Umożliwia nam to przetwarzanie zapytań i odpowiadanie na nie. Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach.


Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi zasadami, ponieważ zawierają one istotne informacje na temat sposobu i celu przetwarzania danych osobowych. Przekazując swoje dane osobowe, użytkownik wyraźnie oświadcza, że zapoznał się z niniejszą polityką i wyraźnie zgadza się na nią, a także na samo przetwarzanie.


1. KORZYSTANIE Z USŁUG KANCELARII


Podczas korzystania z usług Kancelarii użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych. Dane te są wykorzystywane do świadczenia usług. Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach.

Biorąc pod uwagę zakres zastosowania, Master Angelika Chyła jest administratorem danych w zakresie przetwarzania i przechowywania danych osobowych. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się z poszanowaniem belgijskich przepisów o ochronie danych osobowych, a także ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ("RODO") od momentu jego wejścia w życie w dniu 25 maja 2018 r.


2.CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA


Celami tych operacji przetwarzania są, z jednej strony, wykonanie umów z naszymi klientami, zarządzanie klientami, fakturowanie i księgowość, a z drugiej strony, stosowanie ustawy z dnia 18 września 2017 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i ograniczeniu korzystania z kontaktów (dalej: przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy).

Podstawą prawną jest wykonanie umowy, wypełnienie obowiązków prawnych i regulacyjnych i/lub nasz uzasadniony interes.


3. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


W zależności od działalności użytkownika i jego relacji z Kancelarią, przetwarzane będą następujące dane osobowe: Państwa dane identyfikacyjne; numer w rejestrze krajowym; dane identyfikacyjne zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy; dane dotyczące wypłacalności, ubezpieczenia; transakcje finansowe; numer CBE, działalność zawodowa; umowy i ugody; licencje; dane osobowe; status imigranta; posiadane mandaty; skargi, incydenty lub wypadki; skład rodziny, małżeństwo lub obecna forma konkubinatu; członkostwo w stowarzyszeniach, organizacjach, grupach lub stowarzyszeniach zawodowych; dane sądowe dotyczące podejrzeń, skazań i wyroków, środków sądowych lub sankcji administracyjnych; aktualne zatrudnienie; dane dotyczące wynagrodzenia w zakresie niezbędnym do obsługi akt; dane osób poniżej 16 roku życia; materiały wizualne i dźwiękowe niezbędne do obsługi akt lub w kontekście szkolenia lub wydarzenia.


4. OKRES PRZETWARZANIA


Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez Kancelarię przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz w zależności od (umownych lub pozaumownych) relacji Kancelarii z użytkownikiem.

W każdym przypadku dane użytkownika zostaną usunięte z moich systemów po upływie dziesięciu lat od zakończenia umowy, akt, współpracy lub projektu, z wyjątkiem tych danych osobowych, które Kancelaria jest zobowiązana przechowywać przez dłuższy okres na podstawie szczególnych przepisów prawa lub w przypadku trwającego sporu, dla którego dane osobowe są nadal niezbędne.


5. PRAWA


Zgodnie z belgijskimi przepisami o ochronie prywatności i przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Kancelaria pragnie poinformować użytkownika, że przysługują mu następujące prawa.


Użytkownik ma prawo do bezpłatnego zapoznania się z danymi przechowywanymi przez Kancelarię na jego temat oraz do uzyskania informacji, w jakim celu są one wykorzystywane.


Użytkownik ma prawo do sprostowania (poprawienia) swoich nieprawidłowych danych osobowych, a także do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.


Użytkownik ma prawo zażądać od Kancelarii usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w okolicznościach i na warunkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. Kancelaria może odmówić usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego, wykonania umowy lub prawnie uzasadnionego interesu Kancelarii, o ile dane te są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

Użytkownik ma prawo do uzyskania dotyczących go danych osobowych, które przekazał Kancelarii, w ustrukturyzowanej, powszechnie używanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie. Użytkownik ma prawo do przeniesienia tych danych do innego administratora.


Użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych z poważnych i uzasadnionych powodów. Należy jednak pamiętać, że nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które jest niezbędne do wypełnienia przez Kancelarieę obowiązku prawnego, wykonania umowy lub uzasadnionego interesu Kancelarii, o ile dane te są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych opiera się na uprzedniej zgodzie, użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody. Te dane osobowe będą wówczas przetwarzane tylko wtedy, gdy będziemy mieć do tego inną podstawę prawną.

Kancelaria potwierdza, że przetwarzanie danych osobowych nie obejmuje profilowania i że użytkownik nie będzie podlegał w pełni zautomatyzowanym decyzjom.


6. STRONY TRZECIE


Informacje mogą być udostępniane wewnętrznie poszczególnym pracownikom lub prawnikom oraz, w stosownych przypadkach, ich odpowiednim spółkom (zarządzającym), ale nie będą udostępniane stronom trzecim. Pracownicy i niezależni współpracownicy Kancelarii są zobowiązani do zachowania poufności danych użytkownika.
Niektóre dane osobowe gromadzone przez Kancelarię będą przekazywane i ewentualnie przetwarzane przez sądy i inne organy państwowe lub zewnętrznych dostawców usług, takich jak nasz dostawca IT, księgowy, audytor, Kancelarii ubezpieczeniowe itp. Pracownicy i przedstawiciele wyżej wymienionych usługodawców muszą szanować poufny charakter danych osobowych użytkownika i mogą wykorzystywać te dane wyłącznie do celów, w których zostały przekazane.

W ramach przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy dane klientów, agentów i beneficjentów rzeczywistych mogą w pewnych okolicznościach zostać przekazane urzędnikowi ds. personelu właściwej izby adwokackiej.


W przypadku reorganizacji całości lub części Kancelarii, przeniesienia jej działalności lub ogłoszenia upadłości Kancelarii, dane osobowe użytkownika mogą zostać przekazane innym stronom trzecim. Dane osobowe mogą również zostać przekazane na podstawie nakazu sądowego lub w celu spełnienia określonego obowiązku prawnego. W takim przypadku kancelaria dołoży uzasadnionych starań, aby poinformować użytkownika z wyprzedzeniem o takiej komunikacji z innymi stronami trzecimi. Użytkownik rozumie jednak, że mogą mieć zastosowanie ograniczenia prawne.


W żadnym wypadku Kancelaria nie będzie sprzedawać ani udostępniać danych osobowych użytkownika agencjom marketingu bezpośredniego lub podobnym usługodawcom.


7. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE


Kancelaria podejmie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednim poziomem bezpieczeństwa oraz w celu ochrony ich przed zniszczeniem, utratą, fałszowaniem, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem lub powiadomieniem przez pomyłkę osób trzecich, a także wszelkim innym nieuprawnionym przetwarzaniem tych danych.

W żadnym wypadku Kancelaria ani poszczególni prawnicy nie mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z błędnego lub niezgodnego z prawem wykorzystania danych osobowych przez osobę trzecią.


8. POPRAWKI I SKARGI


Wszelkie poprawki i/lub zmiany niniejszej polityki prywatności są możliwe. Dlatego zaleca się regularne zapoznawanie się z niniejszą polityką.

Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby przetwarzać dane osobowe w sposób ostrożny i zgodny z prawem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeśli mimo to użytkownik uzna, że jego prawa zostały naruszone i Kancelaria nie będzie w stanie odpowiedziećna jego obawy, może złożyć skargę do:
Urzędu Ochrony Danych (Rue du Printing Press 35, 1000 Brussels, contact@apd-gba.be).


Użytkownik może również zwrócić się do sądu, jeśli uważa, że poniósł szkodę w wyniku przetwarzania jego danych osobowych.POLITYKA PLIKÓW COOKIE


9.CZYM SĄ PLIKI COOKIE?


Ta witryna używa plików cookie. Plik cookie to prosty mały plik wysyłany wraz ze stronami tej witryny [i/lub aplikacjami Flash] i przechowywany przez przeglądarkę na dysku twardym komputera. Przechowywane w nim informacje mogą zostać przesłane z powrotem na moje serwery podczas następnej wizyty.


10. STOSOWANIE SESYJNYCH PLIKÓW COOKIE


Sesyjny plik cookie służy do sprawdzenia, które części witryny były przeglądane podczas tej wizyty. Dzięki temu biuro może w jak największym stopniu dostosować swoje usługi do zachowań odwiedzających. Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej.


11. STOSOWANIE TRWAŁYCH PLIKÓW COOKIETrwałe pliki cookie pozwalają mi rozpoznać użytkownika, gdy ponownie odwiedza moją witrynę. Dzięki temu witryna może być dostosowana do preferencji użytkownika. Nawet jeśli użytkownik wyraził zgodę na umieszczanie plików cookie, może to zostać zapamiętane za pomocą pliku cookie. Pozwala to uniknąć konieczności powtarzania preferencji przy każdej wizycie, oszczędzając czas i ułatwiając korzystanie z tej witryny. Stałe pliki cookie można usunąć za pomocą ustawień przeglądarki.


12. GOOGLE ANALYTICS


Za pośrednictwem tej witryny plik cookie jest ustawiany przez amerykańską firmę Google w ramach usługi "Analytics". Korzystam z tej usługi w celu uzyskania raportów na temat sposobu korzystania z witryny przez odwiedzających. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli jest do tego prawnie zobowiązana lub w zakresie, w jakim osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Nie mam na to wpływu. Zezwoliłem jednak Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji analitycznych do innych usług Google.

Informacje gromadzone przez Google są w miarę możliwości anonimizowane. Adres IP użytkownika nie jest wyraźnie uwzględniany. Informacje są przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google oświadcza, że przestrzega zasad Tarczy Prywatności i jest stowarzyszona z programem Tarczy Prywatności Departamentu Handlu USA. Oznacza to odpowiedni poziom ochrony przetwarzania wszelkich danych osobowych.


13. WŁĄCZANIE, WYŁĄCZANIE I USUWANIE PLIKÓW COOKIE


Więcej informacji na temat włączania, wyłączania i usuwania plików cookie można znaleźć w instrukcjach i/lub korzystając z funkcji pomocy przeglądarki.