Zasady i warunki

ZASADY I WARUNKI

1. Mecenas Angelika Chyła wykonuje zawód adwokata w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Działalność wykonuje pod nazwą "Porada Advocatenkantoor" (dalej "Kancelaria"). Kancelaria znana jest w Belgijskim Krajowym Rejestrze Sadowym ("Kruispuntbank der Ondernemingen") pod numerem 0735.402.233.


2. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do usług świadczonych przez Kancelarię, jej pracowników i personel.


3. Wszystkie zlecenia są uważane za powierzone Kancelarii i wykonywane przez Kancelarię, nawet jeśli jest to wyraźnie lub domyślnie zamierzone, że będą one wykonywane przez określoną osobę.


4. Klient zobowiązuje się dostarczyć Kancelarii wszelkie dane i informacje, w razie potrzeby poparte dokumentami. Klient gwarantuje dokładność, kompletność i wiarygodność informacji przekazanych Kancelarii przez niego samego lub w jego imieniu.


5. Klient zobowiązuje się do informowania firmy w odpowiednim czasie o wszelkich postępowaniach, które zostały lub mają zostać wszczęte oraz do niezwłocznego przekazywania firmie wszelkich dokumentów, o których dowiedział się i/lub które zostały mu doręczone w związku z postępowaniem sądowym i/lub sporami.


6. Mecenas Angelika Chyła, działając jako dominus litis, dołoży wszelkich starań, aby uzyskać wyniki przewidziane przez klienta, nie będąc jednak w stanie udzielić gwarancji w tym zakresie.


7. Kancelaria dołoży wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę i zapewnić prawidłowe doradztwo, zgodnie z przepisami prawa, doktryną prawną i orzecznictwem. Kancelaria nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy klient nadużywa świadczonych usług do celów nieuczciwych lub oszukańczych.


8. Zlecenie jest wykonywane wyłącznie na potrzeby klienta, osoby trzecie nie mogą czerpać żadnych praw ze świadczonych usług lub uzyskanych wyników.


9. Klient i Kancelaria mogą rozwiązać umowę w dowolnym momencie i bez odszkodowania. Rozwiązanie umowy poprzez jedną ze stron nie zwalnia klienta od zobowiązania do zapłaty za świadczone usługi i poniesione koszty poprzez Kancelarię. Wypowiedzenie umowy przez Kancelarię nie może być przedwczesne i nie może mieć negatywnego wpływu na interesy klienta, pod warunkiem, że klient nie ma zaległych prowizji lub faktur wobec Kancelarii.


10. Zestawienia opłat Kancelarii są zawsze w euro i są sporządzane zgodnie z wykonaną pracą. Kancelaria może zażądać prowizji/zaliczki.


11.Faktury Kancelarii są płatne w ciągu 10 dni od ich otrzymania. Jeśli klient nie zgadza się z wysokością prowizji, powinien w ciągu 10 dni złożyć pisemny protest.


W przypadku naliczania odsetek i odszkodowań za opóźnienia w płatnościach, Kancelaria dokonuje rozróżnienia między osobami fizycznymi i firmami.


Opóźnienia w płatnościach przez osoby fizyczne:


Kancelaria wyśle pierwsze przypomnienie o płatności bezpłatnie. Po upływie 14 dni od wysłania pierwszego przypomnienia o płatności zostaną naliczone odsetki równe ustawowej stopie procentowej.

Ponadto zaległa kwota zostanie powiększona o następujące odszkodowanie:


  • W przypadku zadłużenia w wysokości do 150,00 EUR zostanie naliczona kwota 20,00 EUR;
  • W przypadku zadłużenia w wysokości od 150,01 EUR do 500,00 EUR zostanie naliczona kwota 30,00 EUR, powiększona o 10% zadłużenia w transzy powyżej kwoty 150,00 EUR;
  • W przypadku zadłużenia od 500,01 EUR do 2 000,00 EUR naliczona zostanie kwota 65,00 EUR, powiększona o 5% zadłużenia w transzy powyżej 500,00 EUR.


Za każde dodatkowe przypomnienie o płatności zostanie naliczona dodatkowa kwota w wysokości 7,5 EUR.


W przypadku opóźnienia w płatności należna jest również rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 10% kwoty głównej, co najmniej 250 euro.


Opóźnienia w płatnościach przez firmy:


Odsetki są naliczane od dnia wymagalności według ustawowej stopy odsetek i są należne z mocy prawa i bez wezwania do zapłaty. W przypadku opóźnień w płatnościach przez spółki, należna jest również rekompensata za koszty odzyskiwania należności w wysokości 10% kwoty głównej, przy minimalnej kwocie 250 EUR.


12. Jeśli klient odwołuje się do ubezpieczyciela kosztów prawnych, klient jest zobowiązany do zapłaty firmie opłat niepokrytych przez tego ubezpieczyciela.


13. Odpowiedzialność firmy i jej pracowników jest ograniczona do kwoty wypłaconej w ramach podstawowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej 'Orde van Vlaamse Balies' wykupionej przez firmę oraz do pułapów mających zastosowanie do tej polisy ubezpieczeniowej. Klient może uzyskać kopię tej polisy ubezpieczeniowej na pierwsze żądanie.Na wyraźną prośbę klienta może zostać wykupione dodatkowe ubezpieczenie dla konkretnego przypadku.


14. Wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec Kancelarii ulegają przedawnieniu, jeśli sprawa nie zostanie rozpoczęta we właściwym sądzie w ciągu dwunastu miesięcy od daty, w której klient dowiedział się lub powinien był dowiedzieć się o faktach, na których opiera się roszczenie.


15. O ile wyraźnie nie postanowiono inaczej, Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone przez osoby trzecie, w imieniu których działa.


16. Kancelaria zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności w przypadku strat lub szkód wynikających z otrzymania lub nieotrzymania lub wykorzystania lub niewykorzystania komunikacji elektronicznej lub dokumentów przesłanych przez nią.


17. Klient wie i akceptuje, że Kancelaria jest związana obowiązkami nałożonymi przez ustawę z dnia 11 stycznia 1993 r. o przeciwdziałaniu korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, w szczególności w zakresie czujności klienta i obowiązku zgłaszania właściwym organom podejrzeń o praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu. Klient jest również świadomy, że Kancelaria może być zobowiązana na mocy wyżej wymienionego prawa do identyfikacji swoich klientów. Klient jest zobowiązany do pełnej współpracy przy identyfikacji w sposób opisany w ustawie. Pełny tekst tej ustawy zostanie mu dostarczony na pierwsze żądanie.


18. Stosunek prawny, do którego mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlega prawu belgijskiemu i obowiązującym zasadom deontologicznym. Spory będą rozstrzygane przez sądy pokoju, sądy i trybunały jurysdykcji ANTWERPEN, bez uszczerbku dla prawa firmy do podjęcia działań prawnych przed sądami jurysdykcji klienta.